POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Podstawa prawna

Wszelkie dane osobowe przetwarzane są przez WeWatch Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. (zwaną dalej: Brokerem) na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane w skrócie: RODO), Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. 2019 poz. 1881, zwanej w skrócie: udu).

2. Status Brokera

WeWatch Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych.

Broker prowadzi działalność brokerską w zakresie ubezpieczeń na podstawie zezwolenia KNF nr 2632/21 (dostępne TUTAJ)

Broker prowadzi czynności dystrybucji ubezpieczeń na rzecz Klienta na podstawie zawartej z Klientem Umowy brokerskiej oraz udzielonego przez Klienta pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu do zakładów o uzyskanie oferty ubezpieczenia lub zawarcie umowy ubezpieczenia.

3. Cel pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych

Broker pozyskuje, przechowuje i przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu realizacji czynności dystrybucyjnych określonych w ustawie.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może ono być konieczne do realizacji usługi dystrybucyjnej przez Brokera w zakresie określonym umową brokerską, w szczególności do przeprowadzenia audytu ubezpieczeniowego, ustalenia potrzeb klienta, poszukiwania oferty ubezpieczenia adekwatnej do potrzeb klienta, negocjowania warunków oferty z zakładami ubezpieczeń oraz do zawarcia umowy ubezpieczenia i prowadzenia jej obsługi.

W zakresie ochrony danych osobowych zastosowanie znajdują: ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Broker gromadzi, przechowuje lub przetwarza dane osobowe Klientów w następujących celach:

1. podjęcia działań zmierzających do zawarcia z Klientem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia),

2. wykonania umowy, której Klient jest stroną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia),

3. marketingu bezpośredniego produktów i usług Brokera, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest przekazywanie informacji o produktach ubezpieczeniowych i usługach oferowanych przez Brokera (RODO, art. 6 ust. 1 lit. f)) lub na podstawie zgody na przetwarzanie danych (RODO, art. 6 ust. 1 lit. a));

4. komunikowania się i prowadzenia korespondencji z Osobami poszukującymi ochrony ubezpieczeniowej na podstawie prośby skierowanej za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej lub poczty e-mail, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie korespondencji w związku z prowadzoną przez Brokera działalnością gospodarczą, (RODO, art. 6 ust. 1 lit. f));

5. możliwość celu dochodzenia roszczeń, (RODO, art. 6 ust. 1 lit. c) lub f)).

4. Odbiorcy danych osobowych

Dane mogą być przekazywane do innym odbiorom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Brokera w tym do podmiotów prowadzących obsługę księgową lub obsługę hostingową. Ponadto Broker będzie udostępniać dane innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa.

Broker dokłada wszelkich starań, aby chronić posiadane dane osobowe swoich Klientów przed dostępem osób nieuprawnionych i przekazuje je wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich posiadania na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz zawartych umów.

5. Okres przechowywania danych osobowych oraz prawo do uzupełnienia, zmiany lub usunięcia danych osobowych

Broker przetwarza lub przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji usługi lub do czasu odwołania przez Klienta zgody na ich przetwarzanie albo do czasu wniesienia sprzeciwu.

Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych będących w posiadaniu Brokera, a także prawo do żądania ich sprostowania, uzupełnienia, zmiany, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia albo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, bądź ich usunięcia w każdym czasie.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta na przetwarzanie danych, może ona zostać ograniczona (np.: wyłączenie określonych celów z zakresu udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych) albo cofnięta w każdym czasie, przy czym ograniczenie lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem czynności przetwarzania danych dokonanych przed zgłoszeniem ograniczona albo cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

Broker może przetwarzać dane po rozwiązaniu umowy ubezpieczenia lub zakończeniu świadczenia usługi przez czas określony na podstawie odpowiednich przepisów prawa (polskiego lub międzynarodowego) na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub obrony przed roszczeniami albo jeżeli przepisy prawa obligują do tego, nie dłużej jednak niż do zakończenia postępowania sądowego i egzekucji zasądzonej należności.

W celu realizacji powyższych uprawnień należy skontaktować się z WeWatch Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. drogą elektroniczną na adres e-mail: administrator@wewatch.pl albo telefonicznie pod nr 605 376 247 lub listownie wysyłając pismo na adres: ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych przez Brokera Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

REKLAMACJE, SKARGI, POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

Na podstawie przepisów Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. 2019.2279 j.t. z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. 20179.1881 z późn. zm.), Klientowi przysługuje prawo do złożenia skargi lub reklamacji dotyczących świadczonych przez WeWatch Broker

Ubezpieczeniowy Sp. z o.o., (dalej: „Broker”) usług, o ile zgłaszane zastrzeżenia nie są związane z ochroną ubezpieczeniową.

1. Skargę lub reklamację można zgłaszać:

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@wewatch.pl lub

– na piśmie – przekazując zgłoszenie reklamacji/skargi za pośrednictwem operatora pocztowego na adres siedziby Brokera: WeWatch Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o., 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 87 albo osobiście w siedzibie Brokera lub

– ustnie pod nr tel. 605 376 247 albo osobiście do protokołu podczas wizyty w siedzibie Brokera, w każdy wtorek, po uprzednim, telefonicznym zarezerwowaniu terminu.

2. Skarga lub reklamacja powinna zawierać następujące informacje:

1) dane Klienta lub Osoby wnoszącej reklamację lub składającej skargę (imię i nazwisko, adres zamieszkania i nr PESEL albo nazwę firmy, adres siedziby i nr KRS lub nr NIP),

2) dane umożliwiające identyfikację przedmiotu reklamacji lub skargi, w tym nr polisy, o ile zostało zawarte ubezpieczenie za pośrednictwem Brokera,

3) wyczerpujący opis wnoszonej sprawy.

W celu złożenia reklamacji/skargi można skorzystać z odpowiedniego formularza zgłoszenia reklamacji/skargi, tj.:

Formularza zgłoszenia reklamacji dla Klientów będących osobą fizyczną, dostępnego tutaj.

Formularza zgłoszenia reklamacji dla Klientów będących osobą prawną lub podmiotem nie posiadającym osobowości prawnej, dostępnego tutaj.

3. Broker rozpatrzy złożoną reklamację/skargę i udzieli odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, lecz nie później niż w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.

4. Odpowiedź Brokera zostanie udzielona w formie pisemnej albo – na wniosek Osoby zgłaszającej reklamację/skargę – na wskazany adres poczty elektronicznej.

5. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji/skargi i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni od daty jej wpływu, Broker w informacji przekazywanej Klientowi, który wystąpił z reklamacją/skargą:

1) wyjaśni przyczynę opóźnienia;

2) wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;

3) określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który jednak nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji/skargi.

6. W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji/skargi, Klientowi przysługuje prawo do:

1) odwołania się od stanowiska zawartego w odpowiedzi, jeżeli podmiot rynku finansowego przewiduje tryb odwoławczy, a także o sposobie wniesienia tego odwołania zgodnie z pouczeniem zawartym w odpowiedzi,

2) skorzystania z instytucji mediacji albo sądu polubownego, albo innego mechanizmu polubownego rozwiązywania sporów, jeżeli podmiot rynku finansowego przewiduje taką możliwość,

3) wystąpienia z wnioskiem do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy lub o rozwiązanie sporu w drodze postępowania pozasądowego,

4) wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego ze wskazaniem podmiotu, który powinien być pozwany i sądu miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy.

7. W przypadku niedotrzymania przez Brokera terminów podanych w ust. 3 lub ust 5 pkt 3) powyżej reklamacja/ skarga zostanie uznana za rozpatrzoną zgodnie z wolą Osoby, która wniosła reklamację/ skargę.