UBEZPIECZENIA MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Mienie

Podstawowym zadaniem, które spełnia ubezpieczenie mienia przedsiębiorstwa, to zapewnienie zabezpieczenia finansowego firmie na okoliczność wystąpienia szkód w jej mieniu spowodowanych przez siły przyrody, jak pożar, trzęsienie ziemi, deszcz nawalny, zalanie i wiele innych.

Ochrona mienia firmy może zostać uzupełniona o kluczowe dla zachowania ciągłości działalności operacyjnej przedsiębiorstwa ubezpieczenie utraty zysku. Pozwala ono na pokrycie lub złagodzenie finansowych skutków straty poniesionej w przyjętym w umowie okresie odszkodowawczym, wynikających z przerwania działalności firmy, bądź obniżenia jej obrotów, będącej dalszą konsekwencją zdarzenia objętego ubezpieczeniem mienia firmy.

Ubezpieczenie mienia pozwala na transfer ryzyka oraz finansowych skutków utraty lub zniszczenia mienia na zakład ubezpieczeń, oraz szybkie odtworzenie mienia do stanu sprzed szkody i podjęcie normalnej działalności operacyjnej

OC

Zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie zobowiązań przedsiębiorstwa w przypadku wystąpienia szkód wyrządzonych osobom trzecim z tytułu posiadanego mienia, a w szczególności w związku z prowadzoną działalnością jest nieodzownym elementem zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania firmy, skutecznego uniknięcia tak drobnych zakłóceń, jak też niekiedy – poważnych zagrożeń dla ciągłości jej procesów gospodarczych. 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej firmy obejmie zarówno odpowiedzialność deliktową, jak też kontraktową. Wielość dostępnych w tym obszarze rozwiązań i różnorodność potrzeb sprawia, że optymalizując koszty warto zawsze modyfikować jego zakres odpowiednio do oczekiwań przedsiębiorstwa oraz zagrożeń wynikających ze specyfiki branży, w której prowadzi swoją działalność.

Niniejszy tekst ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego