UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA

Grupowe ubezpieczenia na życie

Możliwość objęcia ubezpieczeniem na życie określonej grupy osób pozwala ubezpieczycielom na zaoferowanie składki na poziomie zaledwie kilkudziesięciu złotych miesięcznie od osoby za relatywnie szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej. W jego skład wchodzą ryzyka dotyczące życia lub zdrowia. Zapewnia ono wypłatę przyjętych w umowie sum ubezpieczenia Osobom uposażonym w sytuacji śmierci Osoby ubezpieczonej, zaś Osobie ubezpieczonej –  świadczeń w przypadku wystąpienia ryzyk związanych z jej zdrowiem, jak poważne zachorowania, operacje chirurgiczne, pobyty w szpitalu, trwałe uszczerbki na zdrowiu, bądź inwalidztwo.

W ramach takiego ubezpieczenia pracowniczego możliwe jest także objęcie ochroną ubezpieczeniową wielu zdarzeń dotyczących życia lub zdrowia członków rodzin Pracowników – jak śmierć najbliższych, urodzenie się dziecka albo jego osierocenie (jako świadczenie uzupełniające do świadczenia z tytułu zgonu Osoby ubezpieczonej), poważne zachorowania, hospitalizacje, czy uszczerbki na zdrowiu małżonka/ partnera życiowego albo dziecka Pracownika.

Świadczenia pieniężne otrzymane z tytułu ubezpieczeń na życie nie podlegają opodatkowaniu.

Grupowe programy świadczeń medycznych

Dedykowane pracownikom firm grupowe ubezpieczenie zdrowotne umożliwia skorzystanie z bardzo szerokiego zakresu usług świadczonych w prywatnych placówkach medycznych, jak wizyty lekarskie u internistów, pediatrów, lekarzy rodzinnych i lekarzy specjalistów, konsultacje profesorskie, szeroką gamę badań diagnostycznych (podstawowych i specjalistycznych), świadczenia ambulatoryjne, opiekę pielęgniarską, rehabilitację, czy szczepienia.

W zależności od warunków umowy ubezpieczenie może zapewniać zarówno bezgotówkowy dostęp do świadczeń w placówkach medycznych zakontraktowanych przez ubezpieczyciela, ale w przypadkach konieczności skorzystania z usługi poza siecią tych placówek – również częściową lub pełną refundację jej kosztów.

Niniejszy tekst ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego