UBEZPIECZENIA D&O ORAZ KARNO-SKARBOWE

Szkody wyrządzone w procesie zarządzania, jak i zdarzenia złamania przepisów karno-skarbowych mogą spowodować poważne zawirowania wizerunkowe, jak i finansowe dla Spółki. Co więcej, osoby prawne, których Członek organu zarządczego, nadzorczego lub prokurent został skazany za przestępstwo karno-skarbowe ryzykują utratę prawa do udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Zarówno ubezpieczenie D&O dedykowane Członkom Władz Spółki w związku z pełnioną funkcją, jak i ubezpieczenie karno-skarbowe zapewniające ochronę dla szerokiego kręgu menadżerów różnego szczebla, a także pracowników odpowiedzialnych za nadzór i realizację procesów w obszarach finansowo-księgowym i płacowym, odnoszą się w pierwszej kolejności do odpowiedzialności cywilnej osobistej poszczególnych Osób objętych ochroną.

Jednakże podmiotem chronionym w drugiej kolejności jest także sama Spółka.   

Ubezpieczenie D&O

Osoby zarządzające Spółką, mogą w związku z pełnieniem swoich funkcji, zostać pociągnięte do odpowiedzialności za działania lub zaniechania nieumyślne, ale także w związku z przepisami prawa nakładającymi na nich odpowiedzialność bez względu na winę.

Zakresem ubezpieczenia D&O objęta zostanie wynikająca z pełnionych w Spółce funkcji Członków Władz odpowiedzialność cywilna i związane z nią koszty postępowań prawnych.

Jednakże wachlarz kosztów i wydatków, które mogą zostać włączone do zakresu polisy D&O jest szeroki. Może zawierać m.in. koszty ochrony wizerunku, wsparcia psychologicznego, zapłatę kwoty zadośćuczynienia z tytułu naruszenia praw pracowniczych, czy też – wartość szkody wynikającej z zobowiązań publicznoprawnych Spółki. Ochrona może przewidywać również pokrycie kwot nałożonych na Osobę ubezpieczoną takich kar i grzywien administracyjnych, których ubezpieczenie jest prawnie dopuszczalne.

Sama Spółka natomiast skorzysta z ochrony ubezpieczeniowej w ramach takiej polisy uzyskując refundację lub zapłatę kwot, do zapłaty których będzie ona prawnie zobowiązana w związku z roszczeniem wobec ubezpieczonego Członka jej organów zarządczych lub nadzorczych albo pokrycie szkody z tytułu papierów wartościowych wynikającej z roszczenia wobec Spółki, ale także – kosztów określonego w umowie zdarzenia kryzysowego lub postępowania kontrolnego.

Ubezpieczenie karno-skarbowe

Odpowiedzialność karno-skarbowa wynika z błędów lub zaniechań w obszarze finansowym lub rachunkowym firmy.
Ubezpieczenie karno-skarbowe jest jedynym produktem ubezpieczeniowym umożliwiającym zrefundowanie grzywien i mandatów karno-skarbowych.
Na ochronę w ramach takiej umowy składają się odpowiedzialność cywilna zawodowa Osób ubezpieczonych oraz koszty pomocy prawnej.

Niniejszy tekst ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego