UBEZPIECZENIA BUDOWLANO-MONTAŻOWE

Ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte wszystkie etapy i czynności procesu realizacyjnego inwestycji – począwszy od prac projektowych przygotowawczych, poprzez prace tymczasowe aż po próby i testy.

Przedmiotem takiego ubezpieczenia będą prace kontraktowe z uwzględnieniem użytych do konstrukcji lub montażu materiałów i urządzeń. Zakres ten można dodatkowo rozszerzyć o sprzęt, wyposażenie, zaplecze robót kontraktowych, maszyny budowlane, mienie otaczające, a także koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.

Odszkodowanie może zrekompensować poniesioną szkodę spowodowaną prowadzeniem prac kontraktowych, której wartość będą określać koszty odbudowy, remontu lub montażu w celu przywrócenia stanu inwestycji zrealizowanego do momentu wystąpienia szkody (także robót tymczasowych) wraz z kosztami zniszczonych wskutek zdarzenia materiałów i przedmiotów użytych lub zamontowanych dotychczas, jak i zniszczonych urządzeń.

Uzupełnieniem ochrony od szkód majątkowych może być ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej inwestorów, wykonawców, bądź właścicieli inwestycji za szkody na osobie lub mieniu, spowodowane wypadkami zaistniałymi w następstwie prowadzonych robót budowlanych lub montażowych.

Niniejszy tekst ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego